ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาสค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2566 โครงการจ้างนักการภารโรงดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ 24 เม.ย. 66
จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึก ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 116 รายการ โครงการค่าหนังสือเรียนฟรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 94 รายการ โครงการพัฒนาวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียน เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2566 โครงการจ้างครูสอนดนตรีไทย 08 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียน เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2566 โครงการจ้างครูสอนภาษาไทย 08 มี.ค. 66
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 66
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.พ. 66
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 35รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 66
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2566 โครงการจ้างนักการภารโรงดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ 23 ม.ค. 66
ภาพกิจกรรม