กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวกิตติมา เพชรวิจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรจิรา สรรพ่อค้า
ครู คศ.3