กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมณเฑียร เกรียงไกรชัยพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวรพจน์ ชาตินันท์
ครูจ้างสอน