กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมณเฑียร เกรียงไกรชัยพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายวรพจน์ ชาตินันท์
ครูจ้างสอน