กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ ไทยวร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสมพงศ์ ชาติประสพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปัญรัฏฐ์ พงษ์พันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1