ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ"การจ่ายค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และ การรับผลการเรียนของนักเรียน" (อ่าน 66) 24 มี.ค. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565 (อ่าน 1048) 07 ก.พ. 65
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส “ประกาศแจ้งเรียน On-line , On-hand และ On -air ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2564” (อ่าน 144) 29 ต.ค. 64
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส “ประกาศแจ้งเรียน On-line , On-hand ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (อ่าน 145) 31 ส.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การประเมินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส"ภายใต้การสนับสนุนจากศูนย์ยวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" (อ่าน 148) 18 ส.ค. 64
แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 (อ่าน 155) 06 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาร่วมกับกระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(PLC) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส" (อ่าน 181) 22 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 204) 18 พ.ค. 64
แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกำนดการปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 239) 31 มี.ค. 64
การเปิดเรียน (อ่าน 282) 31 ม.ค. 64
แจ้งประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 314) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เรื่อง การแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพิ่มเติม (2 มกราคม 2564 (อ่าน 290) 02 ม.ค. 64
แจ้งการกำหนดเลื่อนเปิดเรียน (อ่าน 207) 01 ม.ค. 64
ประกาศ !!!! แจ้งปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณCovid-19 (อ่าน 275) 24 ธ.ค. 63
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส (อ่าน 251) 26 ต.ค. 63
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 324) 09 ก.ค. 63