ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 โครงการจ้างครูสอนภาษาไทย (อ่าน 9) 21 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 โครงการจ้างครูสอนดนตรีไทย (อ่าน 11) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการพัฒนาวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (อ่าน 18) 30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 58) 16 ส.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ โครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 69) 27 ก.ค. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากนายสาธิต อุสาหะ (อ่าน 73) 18 ก.ค. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากนางสาวเพชรลดา รุ่นเจริญ (อ่าน 65) 18 ก.ค. 65
เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2565 โครงการจ้างครูสอนภาษาไทย (อ่าน 86) 08 ก.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 82) 04 ก.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 83) 01 ก.ค. 65
เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 โครงการจ้างครูสอนดนตรีไทย (อ่าน 80) 29 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 4 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 76) 27 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากคุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ (อ่าน 96) 27 มิ.ย. 65
การใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (อ่าน 101) 25 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากคุณสมลักษณ์ เนตรนุช (อ่าน 85) 21 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากคุณกาญจนา แก้วคร้าม (อ่าน 81) 21 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จาก นายคุณไกวัล ปวราจารย์ (อ่าน 86) 14 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จาก นายธนะสิน ชูจันทร์ (อ่าน 76) 14 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 90) 13 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 7 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 96) 30 พ.ค. 65
กำหนดการ (อ่าน 160) 24 มี.ค. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565 (อ่าน 1146) 07 ก.พ. 65
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส “ประกาศแจ้งเรียน On-line , On-hand และ On -air ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2564” (อ่าน 244) 29 ต.ค. 64
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส “ประกาศแจ้งเรียน On-line , On-hand ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (อ่าน 243) 31 ส.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 240) 18 ส.ค. 64
แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 (อ่าน 251) 06 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 287) 22 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 304) 18 พ.ค. 64
แจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และกำนดการปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 341) 31 มี.ค. 64
การเปิดเรียน (อ่าน 378) 31 ม.ค. 64
แจ้งประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 402) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เรื่อง การแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพิ่มเติม (2 มกราคม 2564 (อ่าน 375) 02 ม.ค. 64
แจ้งการกำหนดเลื่อนเปิดเรียน (อ่าน 271) 01 ม.ค. 64
ประกาศ !!!! แจ้งปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เนื่องจากสถานการณCovid-19 (อ่าน 360) 24 ธ.ค. 63
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส (อ่าน 324) 26 ต.ค. 63
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 401) 09 ก.ค. 63