กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวิมล บุญไทย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

ว่าที่ร.ต.หญิงจินานันท์ คงมิยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1