ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
           โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส ตั้งอยู่ เลขที่ 41/1ถนนเทศบาล   7  ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง  สถานที่ตั้ง อยู่ในบริเวณของวัดโล่ห์สุทธาวาส  อำเภอเมือง   จังหวัดอ่างทอง            ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2501  โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนอาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้แบบถาวร ตามแบบ ป.1  ขนาด  8X10  เมตร จำนวน 3 ห้องเรียนสร้างด้วยงบประมาณของส่วนจังหวัดจำนวน 25,000 บาท (ไม่ปรากฏปีที่สร้าง)
           พ.ศ. 2508 กรมการปกครองอนุมัติเงินจำนวน 45,000 บาท   ต่อเติมอาคารเพิ่มอีก  3   ห้องเรียนรวมของเดิมเป็น 6 ห้องเรียน
           พ.ศ. 2523 กรมการปกครองอนุมัติเงินจำนวน 3,090,000 บาท  สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคาร 3 ชั้น 8 ห้องเรียน ชั้นล่างโปร่ง  และรื้อถอนอาคารหลังเดิมพ.ศ. 2525 กรมการปกครองอนุมัติเงินเป็นจำนวน 3,616,000 บาท ต่อเติมอาคารเดิมอีก 8 ห้องเรียน  รวมเป็น 16 ห้องเรียน
           พ.ศ. 2527 กรมการปกครองอนุมัติเงินจำนวน 1,000,000 บาท ต่อเติมอาคารชั้นล่างเป็นห้องประชุม  ห้องเรียนและห้องอาหาร ทำให้เป็นอาคารเรียนที่สมบูรณ์  3  ชั้น
           พ.ศ. 2529 กรมการปกครอง ได้อนุมัติเงินจำนวน 367,000 บาท สร้างโรงอาหารขนาดกว้าง 8 X 16 เมตร จำนวน 1 หลัง
           พ.ศ. 2532 กรมการปกครองได้อนุมัติเงินจำนวน 380,000 บาท ต่อเติมโรงอาหารเดิม ออกไปอีก 8 X12 เมตร
           พ.ศ. 2538 ดร.ชัย  สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง  ได้บริจาคเงินจำนวน 60,000 บาท ปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางภาษา  ห้องสมุดและจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
           พ.ศ. 2539 ดร.ชัย  สุวพันธุ์ ร่วมกับพระครูปลัดไพฑูรย์  กนฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโล่ห์สุทธาวาสและชุมชน    ได้บริจาคเงินเทพื้นคอนกรีตหน้าอาคารเรียนเนื้อที่ 1,800 ตารางเมตร ด้วยเงินจำนวน 600,000 บาท
           พ.ศ. 2544 กรมการปกครองได้อนุมัติเงินจำนวน 2,340,000 บาท สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ชั้น  จำนวน   5   ห้องเรียน   โดยใช้เนื้อที่ส่วนหนึ่งของโรงอาหารเดิม และได้ทำการเปิดสอนในปีงบประมาณ  2545  รองรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และเป้าหมายของสถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ปี  2541
           พ.ศ. 25ถค กรมการปกครองได้อนุมัติเงินจำนวน  8,137,000บาท สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น   จำนวน   ๑๒  ห้องเรียน   โดยใช้เนื้อที่ส่วนหนึ่งของสนามเด็กเล่นและทางเดินสวนหมอกเดิมและได้เปิดทำการสอนในปีงบประมาณ  2559  รองรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3