กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา อ่อนละม้าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกาญจนา แก้วคร้าม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพิมลรัตน์ เหมือนทิพย์
ครู คศ.3