กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินต์จุฑา บุญศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสมัชญา พานอังกาบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2