วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
The school is an effective learning center
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
All students have desirable features with national standard.
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Which consistent to the Sufficiency Economy Philosophy
ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม
Under the administrated participation

ปรัชญา (Philosophy  of school)
สามัคคีมีวินัย ปัญญาไว รักษาอนามัยและสิ่งแวดล้อม
Be unity Discipline Smart Good health and preserve the environment.