กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปัณฑ์ชนิต จารุเอนก
ครู คศ.3

นางสาวปวันรัตน์ ผ่องพันธุ์งาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายสุพิศ บุญประชุม
ครู คศ.2