เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

   เพลงโรงเรียน

                                   นามนี้หรือคือวัดโล่ห์สุทธาวาส      เด็กฉลาดรวมน้ำใจในน้องพี่

                      เก่งดี มีสุข ทุกวิชา ปัญญาดี                       ส้ม น้ำเงินนี้ มีวินัยใฝ่ใจเพียร

                                   นามนี้หรือคือวัดโล่ห์สุทธาวาส      แสนองอาจเน้นห้าเป็น เช่น ค้าขาย

                      ภาษาจีน เป็นดนตรี กีฬากาย                     อังกฤษหมาย คอมพิวเตอร์ เลอเลิศจริง

                                   เทศบาลเมืองอ่างทองปองใจรัก    สาสมัครสถาบันอันยิ่งใหญ่

                      มีความรู้ คู่ความดี นี้ลือไกล                        เปี่ยมจิตใจให้ชุมชนคนอ่างทอง

                                   นามนี้หรือคือวัดโล่ห์สุทธาวาส      ร่วมสร้างชาติคู่ชุมชนผลงานเห็น

                      สามัคคี  มีวิชา ปัญญาเด่น                         พึ่งตนเป็นประสบการณ์เชี่ยวชาญเอย.