กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุคนธ์ เฮงประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1