กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุคนธ์ เฮงประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1