ปฐมวัย

นางสาวอรุณรัตน์ วงษ์แสงจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววลัยลักษณ์ หล่ำวรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวไพเราะ บัวแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวธัญญรัตน์ ทองปัญญา
ครู คศ.2