พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
Mission
1. จัดการศึกษาครอบคลุมทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
Education Management hold on , in system , out system and courteous Education
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานชาติ
Develop the quality of students to have a desirable feature with national standard.
3. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
Reform and develop the building environment in the school. Cleanliness convenience safety ready for working and learning
4. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
Give opportunity to another department to participate in the school education.