ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 94 รายการ โครงการพัฒนาวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 12) 08 มี.ค. 66
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 24) 22 ก.พ. 66
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 60) 03 ก.พ. 66
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 22) 31 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 35รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 51) 25 ม.ค. 66
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2566 โครงการจ้างนักการภารโรงดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ (อ่าน 56) 23 ม.ค. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 50) 23 ม.ค. 66
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 รายการ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 67) 12 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ จำนวน 20 รายการ (อ่าน 87) 19 ธ.ค. 65
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2566 โครงการจ้างครูสอนดนตรีไทย (อ่าน 108) 09 ธ.ค. 65
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2566 โครงการจ้างครูสอนภาษาไทย (อ่าน 97) 09 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก โครงการจัดหาตู้เอกสารเหล็กจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 94) 08 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2565 (อ่าน 114) 29 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 108) 25 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเสริมความรู้ โครงการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 87 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 116) 18 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 112) 18 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 120) 18 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ สำหรับงานสำนักงาน โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 137) 18 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 120) 03 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 โครงการจ้างครูสอนภาษาไทย (อ่าน 155) 21 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 โครงการจ้างครูสอนดนตรีไทย (อ่าน 167) 21 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการพัฒนาวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ (อ่าน 159) 30 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนกันยายน 2565 (อ่าน 115) 29 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2565 (อ่าน 117) 18 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 200) 16 ส.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ โครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 205) 27 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2565 (อ่าน 98) 26 ก.ค. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากนายสาธิต อุสาหะ (อ่าน 212) 18 ก.ค. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากนางสาวเพชรลดา รุ่นเจริญ (อ่าน 205) 18 ก.ค. 65
เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2565 โครงการจ้างครูสอนภาษาไทย (อ่าน 229) 08 ก.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 218) 04 ก.ค. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 16 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 226) 01 ก.ค. 65
เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 โครงการจ้างครูสอนดนตรีไทย (อ่าน 206) 29 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จำนวน 4 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 204) 27 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากคุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ (อ่าน 227) 27 มิ.ย. 65
การใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (อ่าน 226) 25 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากคุณสมลักษณ์ เนตรนุช (อ่าน 203) 21 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากคุณกาญจนา แก้วคร้าม (อ่าน 209) 21 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จาก นายคุณไกวัล ปวราจารย์ (อ่าน 203) 14 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จาก นายธนะสิน ชูจันทร์ (อ่าน 193) 14 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 214) 13 มิ.ย. 65
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ านวน 7 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 218) 30 พ.ค. 65
กำหนดการ (อ่าน 284) 24 มี.ค. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565 (อ่าน 1275) 07 ก.พ. 65
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส “ประกาศแจ้งเรียน On-line , On-hand และ On -air ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2564” (อ่าน 358) 29 ต.ค. 64
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส “ประกาศแจ้งเรียน On-line , On-hand ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง (อ่าน 376) 31 ส.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 372) 18 ส.ค. 64
แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 (อ่าน 371) 06 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 418) 22 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 433) 18 พ.ค. 64